Kupujúci: zákazník, môže byťakákoľvek fyzická alebo právnická osoba (ďalej iba „kupujúci“ alebo „zákazník“);

Predávajúci: Mgr. Ingrida Baranová, Predaj sušeného ovocia a orechov

Miesto podnikania: Mgr. Ingrida Drabová, 8.mája 492/10, Svidník 089 01
IČO: 47 470 933; DIČ: 1049844334
Zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Svidník, číslo živnostenského registra: 780-9047
Číslo účtu/IBAN: SK53 5600 0000 0098 7153 5001
tel.: +421 908 639 469, email:info@mojemixi.sk (ďalej iba „predávajúci“);

Adresa kamennej predajne: Mojemixi, Mgr. ingrida Drabová, 8.mája 1042, 089 01 Svidník

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Regionálna veterinárna a potravinová správa, MUDr. Pribulu 466/2, 089 01 Svidník

1. Všeobecné ustanovenia
2. Nákup a objednávka tovaru, kúpna zmluva.
3. Práva a povinnosti predávajúceho
4. Práva a povinnosti kupujúceho
5. Platobné a dodacie podmienky
6. Trvanlivosť, zodpovednosť za vady a reklamácie

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.mojemixi.sk.
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a dodrží všetky náležitosti medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru, avšak napriek tomu predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená potvrdzujúcim e-mailom.
1.4. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode predávajúceho, treba považovať za ilustračné z dôvodu, že jednotlivý tovar sa môže čiastočne odlišovať farbou, tvarom a veľkosťou. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu ponúkaných produktov.
1.5. Pri miešaní mixu si predávajúci vyhradzuje právo upraviť hmotnosť požadovaného tovaru zákazníkom s rozdielnosťou +/- 4 gramy na jednotlivý druh a to z dôvodu jeho rôznej veľkosti a hmotnosti, pričom sa zaväzuje dodržať minimálnu celkovú dohodnutú hmotnosť ponúkaného mixu (rôznych tovarov).

2. Nákup a objednávka tovaru, kúpna zmluva

2.1 Každá objednávka tovaru bude predávajúcim jednotlivo posúdená a následne po jej schválení predávajúcim prijatá alebo odmietnutá. O potvrdení alebo odmietnutí objednávky informuje predávajúci zákazníka e-mailom, v ktorom v prípade potvrdenia objednávky zašle zákazníkovi aj vyúčtovaciu faktúru v elektronickej podobe (e-faktúru). Potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho (potvrdzujúcim e-mailom) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Po obdŕžaní potvrdzujúceho e-mailu s vyúčtovacou faktúrou, zákazník uhradí predávajúcemu fakturovanú sumu v lehote splatnosti a až po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho sa považuje kúpna cena za zaplatenú.
2.2 Pri výbere hotových produktov a zmesí mixov v podobe „balíčka“, či „kytice“, kupujúci postupuje výberom tovaru formou ponuky „pridať do košíka“.
2.3 Pri výbere vlastných mixov v podobe „balíčka“ prebieha miešanie tovaru formou ponuky „namiešaj si“. Pridávanie žiaducich produktov sa jednotlivo vkladajú ponukou „pridať do košíka“. Ak kupujúci bude požadovať balíček vlastného mixu v jednom celku, nesmie celková hmotnosť vybraných zmesí presiahnuť 1 kg. V prípade presiahnutia hmotnosti je objednávka akceptovaná, avšak z dôvodu veľkosti musí byť prerozdelená do viacerých balení. Ak je zmes namiešaná podľa predstav zákazníka je potrebné zvoliť ponuku „pokladňa“ a „potvrdiť objednávku“.
2.4 Pri výbere vlastných mixov v podobe „kytice“ prebieha miešanie tovaru formou ponuky „vytvor si kytičku“. Pridávanie žiaducich produktov sa realizuje v určenom množstve max. 7 druhov, ktoré sa jednotlivo vkladajú ponukou „pridať do košíka“ rovnakým spôsobom ako v bode 2.2.
2.5 V prípade, ak si kupujúci bude želať viac druhov vlastných namiešaných balíčkov, resp. kytíc, po každom jednotlivom namiešaní prejde do objednávky, ktorú následne potvrdí a uzavrie. V priebehu 24 hodín od zrealizovania objednávky môže zákazník objednávať a mixovať akékoľvek ďalšie požiadavky, pričom v takom prípade budú zo strany predávajúceho zákazníkovi účtované náklady na dopravu len jedenkrát. Objednávky do 24 hodín budú účtované sumarizačne na jednej faktúre a odoslané jedným doručením.
2.6 Dodávateľ nezaručuje dostupnosť všetkých surovín. V prípade nedostatku niektorej objednanej suroviny bude zákazník kontaktovaný predávajúcim so snahou ponúknuť mu alternatívne riešenie. V prípade, ak zákazník nebude súhlasiť s alternatívnym riešením, bude jeho objednávka považovaná za nerealizovateľnú a ako taká za zrušenú.
2.7 Ceny tovaru sú uvedené s DPH a bez nákladov na dopravu. Náklady na dopravu a doručenie budú pripočítané k cene tovaru vo vyúčtovacej faktúre, vystavenej na základe objednávky tovaru. Náklady na dopravu objednaného sú vo výške jednotnej ceny 5,50 €. V prípade odoslania tovaru na dobierku, sa cena za tovar spolu s nákladmi dobierky uhrádza až pri doručení. Cena dobierky je 6,50 €.
2.8 Pri miešaní vlastných kytíc na žiadosť kupujúceho je cena jednotlivých tovarov, z ktorých má kytica pozostávať, navýšená o 1,00 € oproti katalógovej cene každého druhu tovaru samostatne, ako cena ručnej práce pri tvorbe kytice (napr.7druhovtovarov tvoriacich kyticu x 1,00 € za každý jednotlivý druh tovaru = 7,00 € navýšenie za ručnú prácu alebo „prácnosť“).
2.9 Stužky a ozdobné materiály na balíčkoch, či kyticiach, sú rôznej farby a ich cena je zahrnutá v cene konečného produktu „balíčka“ alebo „kytice“. Výber farby ozdobného materiálu si môže kupujúci požiadať v poznámke pri uzatváraní objednávky. O dostupnosti, schválení resp. nájdení iného alternatívneho riešenia danej požiadavky bude kupujúci kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný
1.a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a primeranej kvalite,
1.b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal požiadavky, ktoré požadujú platné právne predpisy SR,
1.c) zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní tovaru u predávajúceho mali platný zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve,
1.d) odoslať kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru najprv v elektronickej podobe, pričom po uhradení vyúčtovanej kúpnej ceny tovaru bude kupujúcemu následne odoslaná vyúčtovacia faktúra aj v písomnej podobe spolu s doručovaným tovarom.
3.2 Predávajúci má právo:
2.a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho,
2.b) odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade,(i) ak tovar nie je dostupný u predávajúceho a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o predlžení lehoty jeho dodania alebo o alternatívnom riešení po zmene objednávky, (ii) ak kúpna cena tovaru nebola zaplatená včas, (iii) ak výrobca alebo dovozca tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo (iv) z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o týchto skutočnostiach okamžite informovať kupujúceho a po odstúpení od zmluvy vrátiť mu už zaplatenú sumu týkajúcu sa takto zrušenej kúpnej zmluvy (dodávky).
2.c) zlikvidovať kupujúcim zaplatený, avšak včas neprevzatý tovar, bez nároku na vrátenie peňazí.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:
1.a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
1.b) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
1.c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
4.2 Kupujúci má právo:
a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej potvrdenej objednávke.
b) na alternatívnu zmenu objednávky po vzájomnej e-mailovej alebo telefonickej dohode s predávajúcim.
4.3 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, z dôvodov, že ide o (i) tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, (ii) tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (iii) tovar, ktorý je uzavretý v ochrannom obale, a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov alebo po dodaní dochádza k porušeniu ochranného obalu, (iv) tovar, ktorý môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny najmä v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Zmena kúpnej ceny je účinná dňom jej zverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.4. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Predávajúci je následne povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 15 dní.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho, potvrdenej predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
5.6. V prípade, ak sa tovar kupujúcemu od predávajúceho nedodá, zmluvne strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim včas odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5.7. V prípade, ak predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Až na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu si kupujúci uplatňuje nároky voči predávajúcemu, a to najmä zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo dodanie nového tovaru.

6. Trvanlivosť, zodpovednosť za vady a reklamácie

6.1 Minimálna trvanlivosť je uvedená u každého dodaného výrobku v detaile (na štítku) tovaru, pričom trvanlivosť dodávaných produktov je minimálne 30dní.
6.2 Reklamovať (uplatniť právo zo zodpovednosti za vady) je možné len tovar zakúpený prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.
6.3 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
6.4 Pri prebraní tovaru je nutné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru.
6.5 Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná, ak zákazník preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním tovaru.
6.6 V prípade reklamácii z dôvodu mechanického poškodenia tovaru nebude zo strany predávajúceho uznaná reklamácia tovaru bez spísania záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. o jeho nedostatkov v prítomnosti dopravcu. Takúto reklamáciu je potrebné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to spravidla hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi.
6.7 V prípade, ak je predávajúci za vady tovaru zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k spokojnosti zákazníka.
6.8 V prípade reklamácie, najmä z dôvodu, že tovar je napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami, nie je prípustne reklamovať časť napadnutého tovaru. Napadnutý druh tovaru sa musí vrátiť so všetkými doručenými druhmi balíčkov tovaru, v ktorých sa konkrétny druh tovaru nachádza. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácia v tomto prípade bude najprvoznámená e-mailom predávajúcemu do24 hodín od doručenia a prevzatia tovaru na kontaktné údaje predávajúceho info@mojemixi.sk.Predávajúci následne podľa okolnosti navrhne konkrétny spôsob vybavenia reklamácie
6.9 V prípade riadnej reklamácie tovaru v súlade s platnou právnou úpravou a týmito reklamačnými podmienkami, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim najmä:
a) výmenou vadného tovaru za nový tovar (ak je k dispozícii),
b) alternatívnou výmenou vadného tovaru za iný tovar (ak pôvodne požadovaný nie je k dispozícii),
c) vrátením kúpnej ceny,
d) inak, po dohode predávajúceho a kupujúceho.
6.10 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu: info@mojemixi.sk. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom elektronického obchoduje Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.02.2021.