Podmienky ochrany osobných údajov

Definícia pojmov
1.1.
GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku objednávacím formulárom
Poskytovateľ – Mgr. Ingrida Drabová, 8.mája 492/10, Svidník 089 01, IČO 47 470 933
Osobný údaj – akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe

Ochrana osobných údajov

2.1. Odoslaním objednávky internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

2.2. Poskytovateľ je prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade s právnymi predpismi.

2.3. Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania (podľa článku 18 GDPR), prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

2.4. Pre úspešné objednanie tovaru sú požadované údaje:
Meno a priezvisko
Adresa
Telefón
E-mail
Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

2.5. Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

2.6. Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie podľa článku 22 GDPR

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Poskytovateľ je voči údajom Objednávateľa sprostredkovateľ. Objednávateľ je voči svojim zákazníkom prevádzkovateľ.

3.2. Poskytovateľ zaväzuje spracovávať osobné údaje zákazníkov Objednávateľa za účelom objednania tovaru na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a z uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Podmienok ochrany osobných údajov.

3.4. Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastným prístupovým údajom.

3.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach

Súhlas so spracovaním osobných údajov

4.1. Zákazník súhlasí so zásadami daných obchodných podmienok a so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje zákazník to, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

4.2. Vzťahy týmito Zásadami výslovne neupravené sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018