Trvanlivosť, zodpovednosť za vady a reklamácie

Minimálna trvanlivosť je uvedená u každého dodaného výrobku v detaile (na štítku) tovaru, pričom trvanlivosť dodávaných produktov je minimálne 30dní.

Reklamovať (uplatniť právo zo zodpovednosti za vady) je možné len tovar zakúpený prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pri prebraní tovaru je nutné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru.

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná, ak zákazník preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním tovaru.
V prípade reklamácii z dôvodu mechanického poškodenia tovarunebude zo strany predávajúceho uznaná reklamácia tovaru bez spísania záznamu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, resp. o jeho nedostatkov v prítomnosti dopravcu. Takúto reklamáciu je potrebné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to spravidla hneď na mieste pri doručení tovaru príjemcovi.

V prípade, ak je predávajúci za vady tovaru zodpovedný, vyrieši reklamáciu promptne k spokojnosti zákazníka.

V prípade reklamácie, najmä z dôvodu, že tovar je napadnutý plesňou, hnilobou alebo škodcami, nie je prípustne reklamovať časť napadnutého tovaru. Napadnutý druh tovaru sa musí vrátiť so všetkými doručenými druhmi balíčkov tovaru, v ktorých sa konkrétny druh tovaru nachádza.Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácia v tomto prípade bude najprv oznámená e-mailom predávajúcemu do 24 hodín od doručenia a prevzatia tovaru na kontaktné údaje predávajúceho info@mojemixi.sk. Predávajúci následne podľa okolnosti navrhne konkrétny spôsob vybavenia reklamácie

V prípade riadnej reklamácie tovaru v súlade s platnou právnou úpravou a týmito reklamačnými podmienkami, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim najmä:
a) výmenou vadnéhotovaru za nový tovar (ak je k dispozícii),
b) alternatívnou výmenou vadného tovaru za iný tovar (ak pôvodne požadovaný nie je k dispozícii),
c) vrátením kúpnej ceny,
d) inak, po dohode predávajúceho a kupujúceho.

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu: info@mojemixi.sk. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom elektronického obchoduje Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstvaSlovenskej republiky(http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.